هفته کار و کارگر

هفته کار و کارگر گرامی باد

هفته کار و کارگر

 

هر سال 5 لغایت 11 اردیبهشت طبق تقویم رسمی کشور با عنوان هفته بزرگداشت کار و کارگر نام گذاری شده است . در این هفته تلاش می شود تا بیش از گذشته قشر شریف کارگران و خانواده های آنان مورد تکریم و احترام قرار گیرند.

⇒ سایر مطالب ⇐