📣 جدیدترین خبرها
🌟 معرفی شرکت

شرکت تعاونی تولیدکنندگان فرش ماشینی از اوایل سال 93 با یک هدف اصلی و کلّی یعنی «تأمین منافع جمعی تمامی اعضای شرکت تعاونی»، فعّالیت خود را آغاز نموده است. با توجه به اینکه منطقه صنعتی آران و بیدگل بزرگترین قطب تولیید فرش ماشینی در ایران به شمار میروند، تأسیس چنین مجمعی بسیار ضروری به نظر میرسید. این شرکت تعاونی کار خود را با 20 عضو آغاز نموده و در حال حاضر بیش از 30 عضو دارد.

ادامه مطلب»