اهمیت جایگاه صنعت نساجی

صنعت نساجی در توسعه اقتصادی

محمود زارعی- پژوهشگر اقتصاد مقاومتی درباره اهمیت و جایگاه صنعت نساجی در توسعه اقتصادی کشور می گوید :  با وجود تمام تاثیرات مثبت اختراع ماشین بخار بار اصلی شکوفایی اقتصادی بر دوش صنعت نساجی بوده است. اهمیت و جایگاه صنعت نساجی که چرخ‌های توسعه اقتصادی کشورهای صنعتی را به حرکت درآورد و با ارزش افزوده …

صنعت نساجی در توسعه اقتصادی ادامه »