اعضای هیئت مدیره

یاسر کریمشاهی بیدگلی

رئیس هیئت مدیره

امیر رضا حاجی بیدگلی

نایب رئیس

احسان شکوهی‌نیا

منشی هیئت مدیره

سیدجواد سجادی بیدگلی

مدیر عامل

عبدالرحیم مفیدی بیدگلی

عضو هیئت مدیره

حسنعلی اسماعیلیان بیدگلی

عضو هیئت مدیره

امیرحمزه حیدریان بیدگلی

عضو هیئت مدیره